Aktuality

Podání žádosti o přijetí na školní rok 2024/2025

Mateřská škola Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná,

příspěvková organizace

 

Orlová, 9. 4. 2024

Č.j.: MSV 19/2024

 

 

Podání žádosti o přijetí na školní rok 2024/2025.

 

V souladu s §34 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka výše uvedené školy po dohodě se zřizovatelem termín, dobu, způsob a místo pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 na všechny tyto mateřské školy:

 

Mateřská škola Na Vyhlídce 1143

Mateřská škola Lesní 859

Mateřská škola Kpt. Jaroše 762

 

Podání žádosti.

Žádost je možné podat pouze osobním podáním.

 

Termíny pro osobní podání:    

Datum:     7. května 2024

Doba:        od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 17,00 hod

Místo:       kancelář vedení školy na MŠ Lesní 859, Orlová – Lutyně

 

Počet přijímaných dětí:

MŠ Na Vyhlídce – 15, MŠ Lesní – 37 na běžné třídy, MŠ Kpt. Jaroše – 12.

 

Dle ustanovení §165 odst. 2 písmeno b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijímání probíhá ve správním řízení. Žádost podává rodič (zákonný zástupce) dítěte.

 

Při podání žádosti budete předkládat:

–   vyplněný formulář Žádost o přijetí (jeden ze zákonných zástupců)

–   vyplněný, oběma rodiči podepsaný Evidenční list dítěte s lékařským potvrzením o   

očkování  

–   prostou kopii rodného listu dítěte

–   pokud je dítě svěřeno do péče pak prostou kopii pravomocného Rozsudku nebo doklad

k oprávnění dítě zastupovat

–   doložení bydliště předložením občanského průkazu, případně také nájemní smlouvou

 

Formuláře Žádost o přijetí a Evidenční list (dvě strany) jsou ke stažení na webových stránkách školy – příslušný vždy na vámi vybraném pracovišti mateřské školy (www.msnavyhlidce.info – vybraná škola – odkaz Dokumenty).

Pokud nemáte možnost vytisknou pak lze tiskopisy vyzvednou na třídě Motýlci v Mateřské škole Lesní 859 ve dnech 15. – 25. dubna v době 11,30 – 12,30 hod nebo 15,00 – 16,00 hod.

 

Dle §34 odst. 3 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka. Rozhodnout může ředitelka školy i o stanovení zkušebního pobytu dítěte, nejdéle však na dobu tří měsíců.

 

Podmínky přijetí.

 

Dle §34 odst. 5 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem – podmínka absolvovaného povinného očkování. Nelze vyžadovat v případě povinného předškolního vzdělávání.

 

Dle §34 odst. 1 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí těchto dětí, je nutné konzultované doporučení Speciálního pedagogického centra.

Děti s odloženou školní docházkou jsou přijímány do mateřské školy na základě rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky, které zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce mateřské školy s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení.

Kritéria přijetí.

Ředitelka Mateřské školy Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovený zákonný možný počet dětí pro třídy dané mateřské školy.

Přednostně bude přijato dítě s trvalým pobytem ve městě Orlová, a to:

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Dítě s odloženou školní docházkou.
  3. Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším), a to až do naplnění tříd mateřské školy dle platné vyhlášky.

 

Děti, které nemají trvalý pobyt ve městě Orlová, mohou být přijaty seřazené podle věku

od nejstarších k nejmladším, pokud nebudou třídy naplněny dětmi s bydlištěm v Orlové, a to

jen do naplnění tříd mateřské školy dle platné vyhlášky.

 

Ředitelka MŠ může při rozhodování o přijetí přihlédnout k:

  • posuzované dítě má sourozence, který se ve výše jmenované mateřské škole již

vzdělává a bude zde ve školním roce 2024/2025 ve vzdělávání pokračovat

  • sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace – posouzení   proběhne v součinnosti s příslušnými správními orgány
  • opakovaně podané žádosti k přijetí

Při volné kapacitě mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.

 

Registrační číslo.

Při přijetí vašich žádostí bude v rámci správního řízení přiděleno Registrační číslo nahrazující jméno dítěte.

 

Oznámení rozhodnutí.

V zákonné lhůtě nejdéle do třiceti dní. V případě kladného rozhodnutí bude vyvěšeno v objektu školy a webových stránkách školy formou seznamu přijatých dětí pod Registračním číslem. V případě záporného rozhodnutí poštou do vlastních rukou.

 

Povinné předškolní vzdělávání.

Dle §34 odst. 1 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je ustanoveno, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Dle §34a odst. 2 tohoto zákona je zákonný zástupce dítěte povinen zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

  1. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  2. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle (§ 47 a 48a školského zákona)
  3. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (dle § 38a školského zákona)

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem jiným, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, taktéž pokud zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, (§ 182a školského zákona)

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole bude začínat denně od 8.00 hod.

 

Mgr. Yvona Dluhošová, ředitelka